Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-formules van toepassing op residentiële klanten (<56 kVa) in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie van 01/04/2017).

1. CONTRACT
Naast het eigenlijke contractuele formulier, bestaat het contract uit de onderhavige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden die onze tarieven bevatten, de bijlage die van toepassing is op openbare dienstverplichtingen voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals elke aanvulling of schriftelijke aanpassing van deze elementen (voorbeeld: SEPA-formulier, verhuisformulier, bevestigingsbrief), waarmee de partijen akkoord zijn gegaan. Het contract is van toepassing op de levering van elektriciteit en op de daaruit voortvloeiende bijkomstige en beperkte diensten die u geniet bij BELPOWER International N.V.

2. DEFINITIES
Dag van ontvangst: de derde werkdag na de verzending van de factuur (een werkdag is een dag van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen)
Aansluitingspunt: de daadwerkelijke plaats van het punt waar de aansluiting op het distributienet zich bevindt, namelijk daar waar BELPOWER u stroom ter beschikking stelt. Dat punt wordt aangeduid aan de hand van een adres en bezit een uniek EAN-nummer.
BELPOWER: BELPOWER International N.V., met maatschappelijke zetel te Vilvoordsesteenweg 11, 1120 Brussel en met KBO nr. 0806 140 571.
Residentiële klant : elke natuurlijke persoon die elektriciteit verbruikt om aan zijn eigen behoeften te voldoen of aan de behoeften van de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (in de zin van artikel 2, 29° en 30° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 2, 6°, van het Waals Regeringsbesluit van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt of artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt).
Partij: BELPOWER (‘wij’) en de residentiële klant (‘u’), gezamenlijk aangeduid als “de partijen”
Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, distributie- en verbindingsuitrustingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren die al dan niet aangesloten zijn op het aansluitingspunt met het oog op stroomverbruik.
Levering: het ter beschikking stellen door BELPOWER op het net van de met de residentiële klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit op het aansluitingspunt (exclusief het transport/de toevoer).
Netbeheerder: de distributienetbeheerder (de beheerder in een welbepaalde geografische zone van alle verbindingen en daarmee verband houdende uitrusting noodzakelijk voor de distributie van elektriciteit op gewestelijk of lokaal niveau) en/of de transportnetbeheerder (de beheerder van het federaal transportnet voor elektriciteit).
Geval van overmacht: elke uitzonderlijke omstandigheid waarop BELPOWER geen controle uitoefent en die haar verhindert haar verplichtingen uit te voeren.

3. AFSLUITING, DUUR, VERNIEUWING EN EINDE VAN HET LEVERINGSCONTRACT
3.1. Het contract gaat in op de dag van de ondertekening door de partijen, onder voorbehoud van wat in onderstaand artikel 3.2. wordt vermeld.
3.2. Indien het contract werd afgesloten op afstand of buiten onze onderneming, in de zin van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wordt het contract na schriftelijke bevestiging door de residentiële klant en na een bedenktijd van 14 kalenderdagen afgesloten vanaf de datum van bevestiging.
3.3. Onze verplichtingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van energie gaan pas in op de dag dat BELPOWER als leverancier geregistreerd staat in het toegangsregister van de netbeheerder voor het betreffende aansluitingspunt. Conform artikel 9 kan er bij de afsluiting van het contract, in bepaalde gevallen, een waarborg worden gevraagd.
3.4. De contractduur stemt overeen met de periode die de residentiële klant op het contractuele formulier heeft gekozen, behalve indien anders bepaald door de regionale wetgeving.
3.5. Een contract van bepaalde duur wordt telkens automatisch voor één jaar vernieuwd met het tarief van de maand waarin uw contract wordt vernieuwd, tenzij BELPOWER u schriftelijk op de hoogte stelt dat uw contract definitief wordt beëindigd.
3.6. Onverminderd artikel 3.5. kan de residentiële klant op elk ogenblik het contract beëindigen mits naleving van één maand opzegtermijn. Indien de netbeheerder echter binnen diezelfde termijn laat weten dat u van energieleverancier bent veranderd, geldt die mededeling als opzegging van uwentwege.
Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk

4. VERHUIS
4.1. Wanneer u verhuist, bent u ertoe gehouden: (1) voor zover als mogelijk uw nieuwe adres ten minste dertig dagen vóór de effectieve verhuisdatum aan BELPOWER mee te delen en (2) uiterlijk een week na de effectieve verhuis de meterstanden mee te delen, voor de energie die u heeft verbruikt tot uw verhuisdatum, zodat BELPOWER een eindafrekening kan opmaken voor het aansluitingspunt dat u verlaat. U dient dit te melden op een formulier dat kan worden gedownload op onze site of kan worden aangevraagd per telefoon, mail of fax. U bent ertoe gehouden om dit formulier ondertekend terug te sturen. Indien er een nieuwe bewoner/huurder naar dat adres verhuist, raadt BELPOWER u aan om dit samen met hem te ondertekenen. Indien er (nog) geen nieuwe bewoner/huurder naar dat adres verhuist, raadt BELPOWER u aan om het formulier samen met de eigenaar te ondertekenen.
4.2. Wanneer u verhuist, blijft u aan uw contract gebonden. Het contract wordt op uw nieuwe adres verder gezet en de gegevens van de bijzondere voorwaarden worden aangepast, tenzij u het leveringscontract opzegt met ingang van de verhuisdatum omwille van een verhuis naar het buitenland of een ander gewest, een verhuis naar een woning waar er geen aparte meter is voor het elektriciteits‐ en/of aardgasverbruik of omwille van het feit dat u gaat inwonen bij een andere consument die reeds een leveringscontract heeft. [Brussels Hoofdstedelijk Gewest: als u van een adres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist naar een ander adres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan wordt het contract op uw verzoek voortgezet tot de einddatum, tenzij dit technisch niet mogelijk is.]
4.3. Indien de residentiële klant BELPOWER niet binnen de voorgeschreven termijnen op de hoogte brengt van zijn verhuis, blijft hij aan zijn verplichtingen gebonden conform dit contract en moet hij meer bepaald alle stroomverbruik op het aansluitingspunt betalen – ongeacht wie die stroom verbruikt – tot op de vijfenveertigste kalenderdag na de dag waarop hij zijn verhuis aan BELPOWER meldt.
4.4. Indien de residentiële klant verzaakt aan de verplichtingen die hem worden opgelegd in art. 4.1. van deze voorwaarden, geeft hij BELPOWER de onherroepelijke machtiging om het aansluitingspunt te laten afsluiten door de netbeheerder. De residentiële klant is verantwoordelijk voor alle kosten gekoppeld aan de afsluiting en BELPOWER kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de benadeling die daaruit kan voortvloeien.

5. VOORWAARDEN EN ONZE TARIEVEN
5.1. Onze contractuele voorwaarden en tarieven blijven onveranderlijk voor de duur van de overeenkomst, onder voorbehoud van wijzigingen veroorzaakt door elementen onafhankelijk van onze wil. Dat geldt met name voor: wettelijke, regelgevende of administratieve wijzigingen, waaronder de kosten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen om groenestroomcertificaten voor te leggen, de mogelijke wijzigingen in de transport- en distributietarieven die aangepast kunnen worden door de netbeheerders en de invorderingen voor rekening van gewestelijke en federale overheden (belastingen, heffingen, openbare dienstverplichtingen enz). Genoemde wijzigingen worden automatisch in onze facturen en afrekeningen verrekend zodra ze van toepassing zijn.
5.2. BELPOWER heeft het recht de contractuele voorwaarden en/of de tarieven aan te passen. Dit op voorwaarde dat BELPOWER de residentiële klant daarvan ten minste 2 maanden voor het einde van het contract per e-mail of brief van op de hoogte brengt. De aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden geldt als instemming en bevestiging dat u deze communicatiemiddelen als een geldige aankondiging beschouwt.
Genoemde wijzigingen treden in voege twee maanden na deze aankondiging, berekend van dag tot dag, tenzij een andere datum wordt vermeld.
Indien u niet instemt met de nieuwe contractuele voorwaarden en/of de nieuwe tarieven, dient u BELPOWER hiervan door een aangetekend schrijven op de hoogte te stellen binnen de maand volgend op de dag van ontvangst van de aankondiging van de wijziging.
5.3. Indien u tijdig laat weten dat u niet instemt met de nieuwe contractuele voorwaarden en/of de nieuwe tarieven, zal uw weigering automatisch de beëindiging van het contract teweegbrengen vanaf de dag waarop de nieuwe contractuele voorwaarden en/of tarieven in voege hadden moeten treden. Indien u binnen de in artikel 5.2. vermelde termijnen niet laat weten dat u niet instemt, dan mag BELPOWER aannemen dat u instemt met de nieuwe contractuele voorwaarden en/of de nieuwe tarieven.
De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing indien de wijzigingen niet tot gevolg hebben dat uw rechten worden ingeperkt of dat u méér verplichtingen worden opgelegd, of indien de wijzigingen worden veroorzaakt door elementen die onafhankelijk zijn van onze wil, met name wettelijke, regelgevende of administratieve wijzigingen.

6. TARIEVEN
6.1. De residentiële klant is een energietarief verschuldigd zoals door BELPOWER is vastgelegd op basis van de tarieven bepaald in de overeenstemmende bijzondere voorwaarden op de dag van ondertekening door de residentiële klant en van zijn verbruiksprofiel, de technische gegevens en verbruiksgegevens verstrekt door de netbeheerder of op zijn orders. Deze tarieven blijven van toepassing, behoudens uitdrukkelijk toegelichte afwijking in dit contract, en onverminderd het bepaalde in artikel 5.
6.2. De kosten voortvloeiend uit de wettelijke verplichting om certificaten voor groene energie, ecologische warmte, warmtekrachtkoppeling en/of analoge of vergelijkbare certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het milieu worden doorgerekend in de bijdragen die deel uitmaken van de energietarief en worden aangerekend bovenop het bepaalde in artikel 6.1.
6.3. Onze tarieven worden onder andere vermeerderd met netwerktarieven, zijnde de tarieven voor het gebruik van het distributienet en aanverwante diensten, evenals de periodieke tarieven voor de aansluiting op het stroomdistributienet, en voor het gebruik van het transportnet voor de stroom.
6.4. Voor zover de wet het toelaat, worden onze energietarieven vermeerderd met onder andere BTW, belastingen, regionale en federale bijdragen die aan BELPOWER worden opgelegd door een bevoegde overheid en die betrekking hebben op of voortvloeien uit onze handel.
6.5. Alle noodzakelijke gegevens over de tarieven vermeld in artikel 6.1. tot en met artikel 6.4. kunnen integraal worden geraadpleegd op onze website: www.belpower.be.

7. FACTURATIE – CORRECTIE – INTERESTEN EN KOSTEN
7.1. Voor de afname van energie stuurt BELPOWER u tussentijdse facturen op waarvan het bedrag op een redelijke manier wordt bepaald volgens een schatting van uw verbruik. In het geval de omstandigheden wijzigen, kan BELPOWER het bedrag van die tussentijdse facturen aanpassen. U heeft het recht om een herziening van die schatting te vragen, waarna BELPOWER u binnen een redelijke termijn meedeelt of er al dan niet gevolg kan worden gegeven aan uw verzoek.
De betaling van de tussentijdse facturen gebeurt, naar keuze van de residentiële klant, per overschrijving of per domiciliëring om de maand of om de twee maanden (of per kwartaal voor residentiële klanten in het Vlaams Gewest).
7.2. Deze tussentijdse facturen maken het voorwerp uit van de regularisatiefactuur.
De residentiële klant zal ten minste één regularisatiefactuur per jaar ontvangen, behalve indien BELPOWER de meetgegevens niet van uw netbeheerder ontving.
7.3. Aangezien BELPOWER afhankelijk is van de meteropnames vastgesteld door de netbeheerder, zal elke correctie van de meterstande n, uitgevoerd door die netbeheerder, u – in min of in meer – in rekening gebracht worden bij de eerste tussentijdse vervaldag.
7.4. Indien u ervoor kiest om per domiciliëring te betalen, zorgt u ervoor dat er steeds voldoende geld staat op de te debiteren rekening. Indien de bank een verzoek tot domiciliëring weigert omdat er te weinig geld op de rekening staat of omdat de volmacht werd ingetrokken zonder BELPOWER vooraf te verwittigen, zullen de kosten die daaraan voor BELPOWER verbonden zijn, doorgerekend worden aan de residentiële klant. Tussen de dag van ontvangst van de factuur en de uitvoering van de domiciliëring verstrijkt er een periode van ten minste 15 kalenderdagen. De residentiële klant kan, binnen een redelijke termijn, aanvragen dat de afrekeningsfactuur of eindfactuur niet per domiciliëring wordt afgehouden. Conform de reglementering betreffende de betalingsmodaliteiten, worden er geen kosten aangerekend indien de residentiële klant de betaling per domiciliëring van een afrekenings- of eindfactuur weigert.
7.5. Indien u ervoor kiest om per overschrijving te betalen, zorgt u ervoor dat de factuur steeds betaald wordt binnen 15 dagen na de dag van ontvangst.
7.6. In het geval de factuur ten voordele van de residentiële klant uitkomt, zal BELPOWER de terugbetalingstermijn respecteren van 15 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de factuur. Voor zover BELPOWER nog niet over het bankrekeningnummer beschikt, zal de terugbetalingstermijn starten vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van het te gebruiken bankrekeningnummer.
Indien BELPOWER de terugbetalingstermijn niet nakomt, heeft de residentiële klant een recht op een gelijkwaardige vergoeding (incl. verwijlinteresten en extragerechtelijke schadevergoeding) als deze waarop BELPOWER gerechtigd is, conform artikel 74/17 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
7.7. Indien de residentiële klant of BELPOWER meent dat de factuur niet correct is, zal er getracht worden om tot een oplossing te komen. Dergelijke betwistingen kunnen tot 12 maanden na de vervaldatum van de factuur in kwestie worden meegedeeld. BELPOWER heeft evenwel het recht die termijn te verlengen om fouten in de factuaratie te corrigeren, indien de betwisting toe te schrijven is aan een derde, zoals de netbeheerder.
Indien de betwisting echter betrekking heeft op een foute verrekening van kortingen, tariefverminderingen of andere voordelen die reglementair zijn bepaald, geldt deze beperking in tijd niet voor zover de betreffende regelgeving hierin voorziet.
7.8. Behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet, zijn alle gerechtskosten en extragerechtelijke kosten met betrekking tot de vervallen facturen voor rekening van de residentiele klant. Die kosten bedragen ten minste 10% van de schuldvordering, met een minimum van 10 euro. Bij betalingsnalatigheid worden er 5 euro administratiekosten aangerekend vanaf de tweede herinneringsbrief en 10 euro voor een aangetekende ingebrekestelling. Indien een factuur onbetaald blijft op de vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande ingebrekestelling, zelfs wanneer een betaaltermijn voor genoemde facturen werd toegestaan.
7.9. Alle door de residentiële klant verrichte betalingen zullen door BELPOWER in rekening worden gebracht conform artikelen 1253 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
7.10. Indien een of meerdere facturen op hun vervaldag onbetaald blijven, zal elke betaling van de residentiële klant eerst worden aangerekend op de kosten, vervolgens op de interesten en tenslotte op het kapitaal.
7.11. Een retroactieve herfacturatie is eveneens mogelijk in het geval dat BELPOWER bijkomende kosten heeft om bijvoorbeeld te voldoen aan de jaarlijkse opgelegde quotumverplichting die aan de residentiële klant wordt doorgerekend.
7.12. Op verzoek van beschermde residentiële klanten, stuurt BELPOWER hun facturen kosteloos door naar een aangeduide derde partij.
7.13. Indien een contract wordt afgesloten door meerdere residentiële klanten zijn deze solidair en ondeelbaar gehouden tot betaling.

8. OPSCHORTING EN ONDERBREKING VAN DE LEVERING
8.1. BELPOWER kan de levering zonder schadeloosstelling tijdelijk onderbreken in het geval van overmacht of andere toestanden die onafhankelijk zijn van haar wil, zoals onderbrekingen toe te schrijven aan de netbeheerder(s) en dit zolang deze omstandigheden aanhouden. Indien de gevolgen van die omstandigheden langer dan 15 dagen blijven voortduren, kunnen de partijen overeenkomen om het conItract schriftelijk te beëindigen, waarbij dit geen aanleiding geeft tot onderlinge schadevergoedingen.
8.2. BELPOWER kan de levering zonder schadeloosstelling onderbreken en/of opschorten wanneer de residentiële klant zijn achterstal niet heeft betaald binnen de 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling door BELPOWER. De procedure tot opschorting en/of onderbreking verloopt conform de regionale wetgeving.

9. WAARBORG
9.1. De waarborg, bestaande uit een bedrag dat in ons voordeel wordt gestort, kan niet groter zijn dan 3 keer de waarde van een maandelijks gemiddeld verbruik [afhankelijk van uw verbruiksprofiel], of bij gebrek aan informatie over uw verbruiksprofiel zal de waarborg overeenstemmen met een minimumbedrag van 125 euro.
9.2. In geval uw aansluitingspunt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, kan er geen waarborg of ander type garantie worden aangevraagd, conform de toepasselijke wetgeving.
9.3. BELPOWER kan u in het Vlaams of Waals Gewest een waarborg vragen in de onderstaande gevallen:
• indien u klant bij ons wenst te worden en energie wenst af te nemen nadat het contract met uw vroegere leverancier werd opgezegd omdat u uw facturen niet betaalde
• indien u 36 maanden vóór het moment waarop u opnieuw klant bij ons wilt worden een betaalachterstand van ten minste twee maanden verbruik had.
9.4. BELPOWER kan uw contractaanvraag weigeren indien u nog onbetaalde rekeningen heeft op het moment dat u opnieuw klant wenst te worden. In dat geval zal BELPOWER u bovendien vragen om eerst de onbetaalde facturen te vereffenen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de energielevering en de kwaliteit van de geleverde energie overeenkomstig de bepalingen in de wetgeving en de toepasselijke technische reglementen. BELPOWER kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gesteld. Op grond van het reglement dat voor u van toepassing is, kan u zich rechtstreeks tot de netbeheerder wenden in geval van benadeling als gevolg van een onderbreking, begrenzing of onregelmatigheid in de energielevering.
Onverminderd wat voorafgaat, blijft de aansprakelijkheid van BELPOWER tegenover een residentiële klant bovendien beperkt tot de rechtstreekse benadeling (met uitsluiting van indirecte benadeling of gevolgschade, zoals productie-, winst- of inkomstenderving) toe te schrijven aan een zware of opzettelijke fout van BELPOWER en/of haar aangestelden of volmachthouders zonder afbreuk evenwel aan:
(i) de wettelijke aansprakelijkheid van BELPOWER in het geval van overlijden of verwondingen als gevolg van onze daad of verzaking ;
(ii) onze eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die bepalingen van toepassing zijn (waarbij BELPOWER voor dat aspect niet aansprakelijk kan worden gesteld indien BELPOWER kan aantonen dat het gebrek niet te detecteren viel).
De vergoeding voor rechtstreekse materiële schade zal in gemeen recht bepaald worden en zal nooit hoger zijn dan 12 maanden netto verbruik, exclusief transport- en distributiekosten.
De partijen zijn slechts aansprakelijk voor de materiële schade veroorzaakt door hun zware fout. Onrechtstreekse schade is uitgesloten.
10.2. U mag op geen enkele manier, noch door een handeling, noch door een onachtzaamheid, verhinderen dat de hoeveelheid geleverde energie correct wordt vastgesteld, noch een toestand veroorzaken die de normale werking van de meter verhindert. U bent aansprakelijk voor de correcte aansluiting van uw installatie op het moment van de levering door BELPOWER, binnen de beperkingen die u worden opgelegd in de toepasselijke technische reglementen.
10.3. U dient ons op de hoogte te brengen van elke wijziging aangaande uw adres, naam of elk ander relevant element om de goede uitvoering van het contract te verzekeren. (cf. artikel 4)
10.4. De residentiële klant kan BELPOWER op de hoogte brengen van zijn statuut als beschermde klant en daartoe alle vereiste stukken indienen.

11. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VERTROUWELIJKHEID
11.1. De verwerking van uw persoonlijke gegevens, in de zin van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelet op de verwerking van persoonlijke gegevens, waar u uitdrukkelijk mee instemt wanneer u deze algemene voorwaarden aanvaardt, is voornamelijk bestemd voor het beheer van ons huidig en toekomstig klantenbestand dat, onder meer, bestaat uit het beheer van de toegang tot het gedeelte van onze website dat voor de klanten is voorbehouden en voor de promotie van producten en diensten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden eveneens door onze onderaannemers verzameld en verwerkt, uitsluitend met het oog op de taken die hen worden toevertrouwd in het kader van voormelde verwerking. U kunt uw gegevens inkijken of laten verbeteren overeenkomstig de bepalingen van voormelde wet van 8 december 1992. U stuurt ons daartoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart. U kunt ons bovendien kosteloos en zonder opgave van redenen laten weten dat u geen aanbiedingen en promoties van onze producten en diensten wenst te ontvangen per telefoon, e-mail of post. U vermeldt daarbij duidelijk tegen welk(e) communicatiemiddel(en) u bezwaar heeft.
11.2. De gegevens met betrekking tot dit contract en in het bijzonder de verbruiksgegevens worden vertrouwelijk behandeld. BELPOWER zal ze zonder uw toestemming niet aan derden meedelen, tenzij BELPOWER daartoe verplicht wordt door een bevoegde overheid.

12. OVERDRACHT
12.1. BELPOWER heeft het recht om het contract, net als de rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder uw toestemming, over te dragen aan iedere rechtspersoon beschikkend over een leveringsvergunning in de regio van het aansluitingspunt. Dit op voorwaarde dat u dezelfde garanties geniet. BELPOWER brengt u van een eventuele overdracht op de hoogte.
12.2. De residentiële klant kan het contract en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien alleen aan een derde overdragen:
(i) indien hij verhuist en mits de naleving van de voorwaarden van artikel 4.1.
(ii) mits het voorafgaand schriftelijk akkoord van BELPOWER daarover.
12.3. Het contract en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten kunnen evenwel vrij worden overgedragen aan vennootschappen die verbonden vennootschappen van een partij zijn in de zin van artikel 11 van het Belgische vennootschappenwetboek, op voorwaarde evenwel dat de verkrijger zich ertoe verbindt zijn rechten en plichten opnieuw over te dragen aan de overdrager (en de overdrager zich ertoe verbindt die overdracht te aanvaarden) zodra de band tussen de overdrager en de verkrijger ophoudt te bestaan en de verkrijger op elk moment over de nodige middelen beschikt om de verplichtingen van dit contract uit te voeren. De overdragende partij brengt de andere partij in voorkomend geval zo snel mogelijk op de hoogte van die overdracht.

13. VOLMACHT
Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend bericht van uwentwege, geeft u ons volmacht om:
• in uw naam de verbruiksgegevens met betrekking tot het aansluitingspunt bij de netbeheerder op te vragen van de laatste 3 jaar voor de ingangsdatum van dit contract, net als tijdens de duur van het contract. Met deze gegevens wordt het verbruiksprofiel opgesteld.
• in geval van verandering van leverancier in uw naam het contract lopende bij uw vorige leverancier op te zeggen

14. DEELBAARHEID
Indien een of meer bepalingen van het contract ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, doet die ongeldigheid geen afbreuk aan de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen. Indien dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onuitvoerbaarheid daadwerkelijk afbreuk doet aan de rechten van een partij, dan wordt of worden de betreffende bepaling(en) automatisch en van rechtswege vervangen door (een) wettelijke bepaling(en) die het contractuele en economische evenwicht zo veel mogelijk benaderen.

15. KLACHTEN
15.1. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van het contract kunnen aan onze klachtendienst worden gemeld
per post: Vilvoordsesteenweg 11 te 1120 Brussel
per e-mail: klachten@belpower.be
per telefoon: 02/421.99.99
per fax: 02/421.99.12
15.2. Onbehandelde klachten kunnen aan de Ombudsdienst voor Energie worden gemeld
per post: Koning Albert II-laan, 8 bus 6 te 1000 Brussel
e-mail: klacht@ombudsmanenergie.be.
per telefoon: 02/211.10.60
per fax: 02/211.10.69

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Overeenkomstig artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de bevoegdheid van de rechter door de eiser worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van der verweerders of voor de rechter van de plaats waarover het geschil loopt.
Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Dit contract is van toepassing krachtens de wettelijke voorschriften die BELPOWER International N.V. hebben aangesteld als elektriciteitsleverancier in het Waals, Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ik accepteer